Strona WWW

ssssss

Polityka ochrony danych osobowych

Niniejsza polityka ochrony danych osobowych (dalej: „Polityka”) została przyjętaw związku z wejściem w życie i w wykonaniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

Niniejsza Polityka  określa zasady przetwarzania przez Kancelarię Radcy Prawnego Beaty Rozbickiej - Cieślińskiej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Administrator”) danych osobowych należących do:

a) osób fizycznych będących Klientami Administratora lub zamierzającymi podjąć współpracę z Administratorem,

b) osób fizycznych będących pracownikami (niezależnie od formy zatrudnienia) lub przedstawicielami Klientów Administratora, którzy zostali wyznaczeni przez Klienta jako osoby odpowiedzialne za współpracę z Administratorem lub za jej nawiązanie,

- w związku ze świadczeniem przez Administratora usług doradztwa prawnego, w szczególności w związku z wykonywaniem zawodu radcy prawnego, to jest w celu: przygotowywania i negocjowania umów, opinii prawnych na rzecz lub w imieniu Klientów Administratora, dochodzenia roszczeń w imieniu Klientów Administratora lub własnym, kontaktowania się w imieniu Klientów Administratora lub z Klientami Administratora lub osób dla nich pracujących lub świadczących usługi w związku z negocjowaniem lub wykonywaniem umów, zawierania lub wykonania umów przez Administratora, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązków podatkowych, z zakresu rachunkowości, statystycznych i archiwizacyjnych. 

  1. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe: imiona i nazwisko, adresy, adresy e-mail, adresy kont na portalach społecznościowych, numery telefonów, miejsce pracy, stanowisko służbowe, oraz - w zakresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń lub przygotowania umów: PESEL, NIP, a także dane dotyczące dokumentów tożsamości lub w nich zawarte (dalej „Dane Osobowe”).
  2. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu lub w związku ze świadczeniem przez Administratora usług prawnych.
  3. Od momentu pozyskania Danych Osobowych Administrator przyjmuje funkcję administratora Danych Osobowych w rozumieniu RODO.
  4. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b), c), d) oraz f) RODO.
  5. Administrator udostępnia Dane Osobowe jedynie osobom upoważnionym (pracownicy lub podmioty współpracujące z Administratorem) w związku z wykonywaniem przez te podmioty obowiązków związanych ze świadczeniem przez Administratora usług doradztwa prawnego, a także podmiotom świadczącym usługi rachunkowe, podatkowe lub informatyczne na rzecz Administratora, a ponadto także notariuszom i kontrahentom w zakresie wynikającym z treści umów, które Klienci Administratora planują zawrzeć lub zakresu porad prawnych, które chcą uzyskać. 
  6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Dane Osobowe będą także udostępniane sądom i organom administracji publicznej lub władzy.
  7. Dane Osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres obowiązywania umów zawartych przez Klientów z Administratorem i okres przedawnienia roszczeń z nich wynikających, względnie dochodzenia potencjalnych roszczeń w związku ze zdarzeniami, których dotyczą usługi świadczone przez Administratora, to jest przez maksymalny okres przedawnienia roszczeń przewidzianych przez prawo polskie, chyba że wcześniej Administrator uzyskał sprzeciw osoby fizycznej wobec przetwarzania jej Danych Osobowych.
  8. Każda osoba fizyczna, której Dane Osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo do:

a) uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych Osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych Danych Osobowych i ewentualnych odbiorcach Danych Osobowych,

b) żądania skorygowania nieprawidłowych Danych Osobowych lub uzupełnienia niekompletnych Danych Osobowych,

c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,

d) złożenia sprzeciwu co do przetwarzania Danych Osobowych,

e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, z zastrzeżeniem jednak, gdy z uwagi na przepisy prawa Administrator uprawniony jest do dalszego przetwarzania danych,

f) przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych od Administratora w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,

g) złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie jej Danych Osobowych narusza przepisy RODO lub właściwych przepisów prawa polskiego wdrażających RODO (ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych obowiązująca od 25 maja 2018 r).

9. Dane Osobowe nie będą służyły w celu podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą podlegały profilowaniu.

10. Wszelkie zgłoszenia, wnioski oraz zapytania dotyczące Danych Osobowych należy kierować na adres e-mail: beata.rozbicka@rozbicka.com.pl z dopiskiem „RODO”.

11. Każdy z Klient Administratora, który wyznacza w swoim imieniu osoby fizyczne odpowiedzialne za współpracę z Administratorem lub za jej nawiązanie, jest zobowiązany do poinformowania tych osób o niniejszej Polityce.